Dump Truck

Light Truck (6 wheeler)

Dragon dump truck DTS01
Dragon dump truck DTS02
Dragon dump truck DTS03
Dragon dump truck DTS04
Dragon dump truck DTS05
Dragon dump truck DTS06
Dragon dump truck DTS07
Dragon dump truck DTS08

Medium Truck (6 wheeler)

Dragon dump truck DTM01
Dragon dump truck DTM02
Dragon dump truck DTM03
Dragon dump truck DTM04
Dragon dump truck DTM05
Dragon dump truck DTM06
Dragon dump truck DTM07
Dragon dump truck DTM08

Large Truck (10 Wheeler)

Dragon dump truck DTL01
Dragon dump truck DTL02
Dragon dump truck DTL03
Dragon dump truck DTL04
Dragon dump truck DTL05
Dragon dump truck DTL06
Dragon dump truck DTL07
Dragon dump truck DTL08

Built-Up Dump Truck 8x4

Built-Up Dump Truck 01
Built-Up Dump Truck 02
Built-Up Dump Truck 03
Built-Up Dump Truck 04
Built-Up Dump Truck 05
Built-Up Dump Truck 06

TELESCOPIC Large truck (10 wheeler)

Dragon dump truck telescopic 1
Dragon dump truck telescopic 2
Dragon dump truck telescopic 3
Dragon dump truck telescopic 4

Light Truck (4 wheeler)

Dragon dump truck DT4 Wheel 01
Dragon dump truck DT4 Wheel 02
Dragon dump truck DT4 Wheel 03

Bak Besi

Bak Besi
Bak Besi2
Bak Besi 3
Bak Besi 4

Dump Truck Hino Dutro

DT- Hino Dutro'19.1
DT- Hino Dutro'19.2
DT- Hino Dutro'19.3
DT- Hino Dutro'19.4
DT- Hino Dutro'19.5

Dump Truck Colt Diesel

Dragon DT - Colt Diesel'19.1
Dragon DT - Colt Diesel'19.2
Dragon DT - Colt Diesel'19.3
Dragon DT - Colt Diesel'19.4
Dragon DT - Colt Diesel'19.5
Dragon DT - Colt Diesel'19.6

mercedes Axor 2528 C

mercedes Axor 2528 C. 1
mercedes Axor 2528 C.2
mercedes Axor 2528 C.3
mercedes Axor 2528 C.4
mercedes Axor 2528 C.5
Mercedes Axor
Mercedes Axor.1
Mercedes Axor.2

Dump Truck Scoope End

Dragon Dump Truck Scoope End.1
Dragon Dump Truck Scoope End.2
Dragon Dump Truck Scoope End.3
Dragon Dump Truck Scoope End.4
Dragon Dump Truck Scoope End.5
Dragon Dump Truck Scoope End.6
Dragon Dump Truck Scoope End.7
Dragon Dump Truck Scoope End.8

Dump Truck Large

Dragon Dump Truck Large.1
Dragon Dump Truck Large. 2
Dragon Dump Truck Large. 3
Dragon Dump Truck Large. 4
Dragon Dump Truck Large. 5
Dragon Dump Truck Large. 6

Dump Truck Large (Tulangnya Miring)

Dragon Dump trcuk large (Tulangnya miring).1
Dragon Dump trcuk large (Tulangnya miring).2
Dragon Dump trcuk large (Tulangnya miring).3

Light Truck (6 wheeler)

Dragon dump truck DTS01
Dragon dump truck DTS02
Dragon dump truck DTS03
Dragon dump truck DTS04
Dragon dump truck DTS05
Dragon dump truck DTS06
Dragon dump truck DTS07
Dragon dump truck DTS08
Dragon dump truck DTS09
Dragon dump truck DTS10
Dragon dump truck DTS11
Dragon dump truck DTS12
Dragon dump truck DTS13
Dragon dump truck DTS14
Dragon dump truck DTS15
Dragon dump truck DTS16
Dragon dump truck DTS17
Dragon dump truck DTS18
Dragon dump truck DTS19
Dragon dump truck DTS20
Dragon dump truck DTS21
Dragon dump truck DTS22
Dragon dump truck DTS23
Dragon dump truck DTS24
Dragon dump truck DTS25
Dragon dump truck DTS26
Dragon dump truck DTS27
Dragon dump truck DTS28
Dragon dump truck DTS29
Dragon dump truck DTS30
Dragon dump truck DTS31
Dragon dump truck DT4 Wheel 03
Dragon Dump Truck With Cover
Dragon Dump Truck With Cover.1

Medium Truck (6 wheeler)

Dragon dump truck DTM01
Dragon dump truck DTM02
Dragon dump truck DTM03
Dragon dump truck DTM04
Dragon dump truck DTM05
Dragon dump truck DTM06
Dragon dump truck DTM07
Dragon dump truck DTM08
Dragon dump truck DTM09
Dragon dump truck DTM10
Dragon dump truck DTM11
Dragon dump truck DTM12
Dragon dump truck DTM13

Large Truck (10 Wheeler)

Dragon dump truck DTL01
Dragon dump truck DTL02
Dragon dump truck DTL03
Dragon dump truck DTL04
Dragon dump truck DTL05
Dragon dump truck DTL06
Dragon dump truck DTL07
Dragon dump truck DTL08
Dragon dump truck DTL09
Dragon dump truck DTL10
Dragon dump truck DTL11
Dragon dump truck DTL12
Dragon dump truck DTL 13
Dragon dump truck DTL 14
Dragon dump truck DTL 15
Dragon dump truck DTL 16
Dragon dump truck DTL 17
Dragon dump truck DTL 18 (tanduk)
Dragon dump truck DTL 19 (tanduk fuso)
Dragon dump truck DTL 20
Dragon dump truck DTL 21
Dragon dump truck DTL 22
Dragon dump truck DTL 23
DRAGON Dump truck Hino FM 285JD 01
DRAGON Dump truck Hino FM 285JD 02
DRAGON Dump truck Hino FM 285JD 03
DRAGON dump truck Nissan CWA 01
DRAGON dump truck Nissan CWA 02
DRAGON dump truck Nissan CWA 03
DRAGON dump truck Nissan CWA 04

Built-Up Dump Truck 8x4

Built-Up Dump Truck 01
Built-Up Dump Truck 02
Built-Up Dump Truck 03
Built-Up Dump Truck 04
Built-Up Dump Truck 05
Built-Up Dump Truck 06

TELESCOPIC Large truck (10 wheeler)

Dragon dump truck telescopic 1
Dragon dump truck telescopic 2
Dragon dump truck telescopic 3
Dragon dump truck telescopic 4

Light Truck (4 wheeler)

Dragon dump truck DT4 Wheel 01
Dragon dump truck DT4 Wheel 02
Dragon dump truck DT4 Wheel 03

Bak Besi

Bak Besi
Bak Besi2
Bak Besi 3
Bak Besi 4

Dump Truck Hino Dutro

DT- Hino Dutro'19.1
DT- Hino Dutro'19.2
DT- Hino Dutro'19.3
DT- Hino Dutro'19.4
DT- Hino Dutro'19.5

Dump Truck Colt Diesel

Dragon DT - Colt Diesel'19.1
Dragon DT - Colt Diesel'19.2
Dragon DT - Colt Diesel'19.3
Dragon DT - Colt Diesel'19.4
Dragon DT - Colt Diesel'19.5
Dragon DT - Colt Diesel'19.6

mercedes Axor 2528 C

mercedes Axor 2528 C. 1
mercedes Axor 2528 C.2
mercedes Axor 2528 C.3
mercedes Axor 2528 C.4
mercedes Axor 2528 C.5
Mercedes Axor
Mercedes Axor.1
Mercedes Axor.2

Dump Truck Scoope End

Dragon Dump Truck Scoope End.1
Dragon Dump Truck Scoope End.2
Dragon Dump Truck Scoope End.3
Dragon Dump Truck Scoope End.4
Dragon Dump Truck Scoope End.5
Dragon Dump Truck Scoope End.6
Dragon Dump Truck Scoope End.7
Dragon Dump Truck Scoope End.8
Dragon Dump Truck Scoope End.9
Dragon Dump Truck Scoope End.10
Dragon Dump Truck Scoope end.11
Dragon Dump Truck Scoope End.12
Dragon Dump Truck Scoope end.13
Dragon Dump Truck Scoope End.14
Dragon Dump Truck Scoope End.15
Dragon Dump Truck Scoope end.16

Dump Truck Large

Dragon Dump Truck Large.1
Dragon Dump Truck Large. 2
Dragon Dump Truck Large. 3
Dragon Dump Truck Large. 4
Dragon Dump Truck Large. 5
Dragon Dump Truck Large. 6

Dump Truck Large (Tulangnya Miring)

Dragon Dump trcuk large (Tulangnya miring).1
Dragon Dump trcuk large (Tulangnya miring).2
Dragon Dump trcuk large (Tulangnya miring).3